Takvårdarna

Ta bort mossa
och påväxt på tak

Att ta bort mossa på taket är enkelt, ger taket nytt liv och du slipper fuktskador och onödiga kostnader för takbyte.

Mossa eller lav på tak är ett vanligt problem

Många upplever problem med mossa på taket eftersom det inte bara påverkat utseendet utan kan även skada takets konstruktion. Mossa drar åt sig fukt som kan sprida sig till underliggande bärverk och material som då tar skada. Om takpannorna därtill utsätts för frost så kan de skadas och takets integritet blir försämrat.

Om du upptäcker fuktskador i bärläkten där mossan växer bör du ta bort mossan på taket innan skadan blir så allvarlig att du behöver byta ut hela taket. Att behandla mossa på taket i god tid är nödvändigt för att undvika onödiga kostnader och för att ge ditt tak den längsta möjliga livslängden. Har du otur måste du skaffa nya takpannor, byta ut läkten och kanske även renovera delar av undertaket och vinden. Det riskerar att bli en mycket kostsam reparation.

Takbehandling Uppsala

Vad är det som fastnar på taket?

De vanligaste formerna av påväxt är mossa, lavar och alger och alla trivs i fuktiga miljöer. Mossan kräver inte mycket jord för att växa eftersom näringen tas upp via sporer som letar sig in i områden där det finns fukt. Ett tak som har erroderat gör det lätt för mossan att få fästa i ojämnheterna i taket. Mossan i sig kan vara en av över 1000 arter som finns i Sverige.

Genom att ett mossbevuxet tak står i ständig kontakt med väta kommer vatten att sugas in i takpannorna eftersom mossa binder upp fukt. Då mossan oftast växer upp och emot den överlappande takpannan finns risken att vatten rinner över pannans bakkant vid häftiga regn eller vid snösmältning.

Lavar och svamp på tak som takvårdarna tar bort

Lavar är en svamp som kännetecknas av sin vita eller gråa färg. Lavens rötter växer in i takpannan där de utsöndrar lavsyra som löser ut mineralämnen som blir till näring. Denna syra gör att laven långsamt fräter upp takpannorna. Vatten kan då tränga in i de små kanaler och gångar som rötterna lämnar efter sig. Vatten som fryser orsakar frostsprängning som riskerar att skada och till sist spräcka takpannor. Spruckna tackpannor gör förstås att regn och smältvatten rinner in på undertaket.

Alger ger framför allt ett smutsigt intryck. De bildar en brungrön beläggning. De växer inte in i takpannorna som laven gör. Algen är ett samlingsnamn för flera grupperingar av en- och flercelliga organismer. Oftast syns alger i samband med annan påväxt på taket.

Hur uppstår mossa på taket?

Solens UV-strålar bryter ner cementen i pannorna med tid och sanden vittrar från ytan. I takt med att ytan på taket blir grövre och sanden hamnar i hängrännorna skapas förutsättningar för lav och mossa att växa fast. Hur slitna dina takpannor är påverkar påväxten och när takpannorna börjar tappa sitt ytskikt och inte längre stöter bort fukt ordentligt är de mer drabbade. De taktyper som vanligtvis drabbas är betong- och eternittak, lertegel får sällan mer än lav som påväxt.

Bild på mossans spridning på tak

Andra faktorer som påverkar mossans spridning är hur nära växtlighet, vatten och hav huset ligger samt hur taket påverkas av skugga och solinstrålning. Vanligast är det att mossans utbredning drabbar delarna av taket som ligger i skugga eftersom mossan trivs i fuktig miljö och solen hjälper till att hålla takpannorna torra. Även takets riktning påverkar därför mossa och påväxt, tak som ligger i en nordlig riktning är därför mer drabbade.

Takets lutning kan också påverka mängden mossa på taket. Fukten är en av de största anledningarna till påväxt på taket. Därför kan du oftast se mindre påväxt på ett tak med brant lutning, då vattnet enklare rinner av takpannorna.

Bli av med mossa på taket utan att skada konstruktionen

Att spola bort mossa och lav med högtryckstvätt är en enkel lösning men det kan skada taket och äventyra säkerheten. Spolar du med för högt tryck kan du riskera att vattnet trycks in i den underliggande konstruktionen och du kan även skada taket. För att ta bort mossa från tak med högtryckstvätt krävs speciella tillbehör avsedda för rengöring av tak. På Takvårdarna är vi specialister på att ta bort mossa från tak utan att skada takets konstruktion och vi arbetar med professionella verktyg för att garantera dig bästa möjliga resultat.

En annan metod för att ta bort mossa och påväxter från tak är att fysiskt skrapa bort mossan med hjälp av en skrapa eller kraftig borste. Denna metod tar bort mossan från taket men dödar inte påväxten. När vi genomför en takrengöring ser vi till att alger, lav och mossa skrapas bort från taket innan vi behandlar taket med växtdödande medel. Vi städar alltid marken kring fastigheten där vi har arbetat för att lämna efter oss ett snyggt och professionellt resultat.

Eftersom mossa, lavar och alger har mikrosopiska rötter och sporer som sitter kvar i takpannorna räcker det inte med att endast sopa, skrapa, tvätta eller spola bort denna påväxt. Endast borttagning av påväxt ger tillfällig förbättring men så fort de får näring och ljus börjar de växa igen.

Bild på mossans spridning på tak

Effektiv & långsiktig behandling

Det mest effektiva och skonsamma sättet att bli av med mossa och påväxter från taket är att behandla med ett växtdödande medel med lågtrycksspruta över taket och sedan låta vädret sköta resten. Efter genomförd taktvätt börjar påväxten ändra färg och krympa. Men det är inte bara den synliga påväxten vi behandlar, utan även små mikroskopiska sporer som finns på och i takmaterialen. 

Det tar därför ca 1 – 2 år innan all påväxt är helt död men resultatet är synligt redan efter några veckor. Behandlingen görs sedan med några års mellanrum för att inte mer mossa ska börja växa på taket.

Fyll i formuläret för att boka ett kostnadsfritt kundbesök